fbpx

FORRETNINGSBETINGELSER

 1. GENERELLE BETINGELSER

Disse forretningsbetingelser for Maja Allen gør sig gældende pr. 1. november 2021.

Produkter og tjenester udbydes af:

Maja Allen,
Elsdyrvej 10B, 8270 Højbjerg
CVR 32505872,
tlf. 50694540, info@majaallen.dk

Enhver ydelse fra Maja Allen til Kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne.

Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Maja Allen skriftligt har accepteret disse.

Maja Allen forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse forretningsbetingelser. Hvis en ændring er væsentlig, vil Maja Allen bestræbe sig på at give mindst 15 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil alene blive bestemt efter Maja Allens skøn.

Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer.

2. PRISER, BETALING OG LEVERING

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms, medmindre andet eksplicit er nævnt. Betaling sker via bankoverførsel til konto i Handelsbanken:

Reg. Nr. 0891 Kontonr. 1034698

100% af beløbet betales senest 3 dage efter tilmelding til forløbet, hvorved der opnås en rabat på det samlede beløb.

Det er også muligt at dele betalingen op i forskellige former for ratebetalinger. Herved opnås der dog ingen rabat på det samlede beløb.

OBS! 1. rate forfalder til betaling senest 3 dage efter tilmelding.

Ved ratebetaling er det ikke muligt at stoppe en betaling. Ved tilmelding forpligtes Kunden til at betale alle rater og hvis raterne udebliver, overgives sagen med til inkasso 7 dage efter overskreden betaling.

Produkterne bliver leveret digitalt, via e-mail eller afholdes som kurser eller retreats. Levering af digitale produkter sker som oftest i løbet af den første dag efter betaling er modtaget, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Digitale produkter kan downloades og bruges til privat brug. Kunden er selv ansvarlig for at have opdateret mailoplysninger. Maja Allen kan ikke holdes ansvarlig for mails, Kunden ikke har modtaget.

3. FORLØB OG YDELSER

Alt kontakt og mentoring foregår elektronisk eller pr. telefon foruden fysiske retreats, der er inkluderet i forløbene.

Efter tilmelding modtager Kunden en elektronisk kvittering med bekræftelse, samt information om forløbets indhold, deadlines og mødedatoer.

De anførte datoer for kurser ved forløbets begyndelse er faste – og kan som udgangspunkt ikke ændres eller rykkes. Opstår der sygdom kort tid inden et kursus, vil det forsøges at udskyde Kundens deltagelse, men dette kan ikke forventes.

Maja Allen forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre på måden hvorpå forløbene afholdes, på afholdelse af retreats eller på kursusmaterialet.

4. RETTIGHEDER

Alle rettigheder til kurser, workshops, retreats samt digitale produkter tilhører Maja Allen.

Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det specifikke aftalte produkt.

Kursusmaterialer og øvrige produkter må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Alle forbehold gælder materialet i sin helhed og dele heraf.

Brud på ovenstående må kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra Maja Allen. Selv om materialet løbende bliver tjekket for fejl, tager Maja Allen intet ansvar for eventuelle fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information.

Kursusmaterialer må, både helt og delvist, kun benyttes af personer, der har deltaget på pågældende kursus.

5. AFLYSNING, REKLAMATIONS- OG FORTRYDELSESRET

Der er 14 dages fortrydelsesret på køb af produktet i henhold til forbrugeraftalelovens § 18. Dette gælder dog kun indtil Kunden har modtaget første del af kursusmaterialet.

6. DATABEHANDLING

Maja Allen foretager registreringen af Kundens personoplysninger med det ene formål at kunne levere produktet til Kunden.

Personoplysninger registreres hos Maja Allen og opbevares så længe, der opretholdes et formål med opbevaringen af oplysningerne.

Når der indsamles personoplysninger, sker det kun for de oplysninger som er afgivet i forbindelse med køb af ydelser, produkter eller tilmelding til nyhedsbrev.

Personoplysninger håndteres fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Oplysninger afgivet til Maja Allen vil ikke på nogen måde bliver videregivet eller solgt til tredjemand,

Disse rettigheder har Kunden efter Databeskyttelsesloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes info@majaallen.dk

7. FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige kurser helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online eller datoer for afholdelse kan flyttes til et andet tidspunkt. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

Dette medfører ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 14 dage fra købstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, sky- pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Maja Allen på tidspunktet for salg af det pågældende kursus.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE

Maja Allen kan ikke drages til ansvar for andet i forbindelse salg af produkter og tjenesteydelser, end hvad der følger af gældende relevant lovgivning.